*.princeton.edu, Princeton University, STREET=no street, L=Pr...

Q

Certificate summary -

Owner: *.princeton.edu, Princeton University, STREET=no street, L=Princeton, ST=NJ, OID.2.5.4.17=08544, US

Issuer: InCommon Server CA, InCommon, Internet2, US

Expiration: Fri Nov 14 18:59:59 EST 2014

MD5: 70:A3:31:46:E2:36:C8:41:33:E0:69:34:5B:7F:F4:3F

Hash: Owner Hash=cdedb8f5, Issuer Hash=84df5188

✍: FYIcenter.com

A

Information extracted out of the certificate:

Owner: CN=*.princeton.edu, O=Princeton University, STREET=no street,
L=Princeton, ST=NJ, OID.2.5.4.17=08544, C=US
Issuer: CN=InCommon Server CA, OU=InCommon, O=Internet2, C=US
Serial number: 798b935857da2ad622a64b064b00a7f8
Valid from: Mon Nov 14 19:00:00 EST 2011 until: Fri Nov 14 18:59:59 EST
2014
Certificate fingerprints:
	 MD5: 70:A3:31:46:E2:36:C8:41:33:E0:69:34:5B:7F:F4:3F
	 SHA1: 3D:09:F7:25:58:70:9B:6A:06:F0:25:C7:8E:59:09:D8:63:F6:E6:AB
	 SHA256:
DF:D8:A0:DC:95:BE:5F:56:34:17:35:49:F5:6D:90:48:EB:69:77:74:45:54:03:44:D9:
AF:BE:D3:88:4C:3F:A4
	 Signature algorithm name: SHA1withRSA
	 Version: 3

Extensions: 

#1: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
 [
  accessMethod: caIssuers
  accessLocation: URIName: http://cert.incommon.org/InCommonServerCA.crt
, 
  accessMethod: ocsp
  accessLocation: URIName: http://ocsp.incommon.org
]
]

#2: ObjectId: 2.5.29.35 Criticality=false
AuthorityKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: 48 4F 5A FA 2F 4A 9A 5E	E0 50 F3 6B 7B 55 A5 DE HOZ./J.^.P.k.U..
0010: F5 BE 34 5D					 ..4]
]
]

#3: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=true
BasicConstraints:[
 CA:false
 PathLen: undefined
]

#4: ObjectId: 2.5.29.31 Criticality=false
CRLDistributionPoints [
 [DistributionPoint:
   [URIName: http://crl.incommon.org/InCommonServerCA.crl]
]]

#5: ObjectId: 2.5.29.32 Criticality=false
CertificatePolicies [
 [CertificatePolicyId: [1.3.6.1.4.1.5923.1.4.3.1.1]
[PolicyQualifierInfo: [
 qualifierID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
 qualifier: 0000: 16 34 68 74 74 70 73 3A  2F 2F 77 77 77 2E 69 6E 
.4https://www.in
0010: 63 6F 6D 6D 6F 6E 2E 6F	72 67 2F 63 65 72 74 2F common.org/cert/
0020: 72 65 70 6F 73 69 74 6F	72 79 2F 63 70 73 5F 73 repository/cps_s
0030: 73 6C 2E 70 64 66 				 sl.pdf

]] ]
]

#6: ObjectId: 2.5.29.37 Criticality=false
ExtendedKeyUsages [
 serverAuth
 clientAuth
]

#7: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
 DigitalSignature
 Key_Encipherment
]

#8: ObjectId: 2.5.29.17 Criticality=false
SubjectAlternativeName [
 DNSName: *.princeton.edu
]

#9: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
KeyIdentifier [
0000: BD 69 50 1B 78 68 F6 49	8E FC 14 CB A9 3E F3 D2 .iP.xh.I.....>..
0010: 37 3C 1A CD					 7<..
]
]

Certificate in PEM format (Base64 encoded X.509):

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFFTCCA/2gAwIBAgIQeYuTWFfaKtYipksGSwCn+DANBgkqhkiG9w0BAQUFADBR
MQswCQYDVQQGEwJVUzESMBAGA1UEChMJSW50ZXJuZXQyMREwDwYDVQQLEwhJbkNv
bW1vbjEbMBkGA1UEAxMSSW5Db21tb24gU2VydmVyIENBMB4XDTExMTExNTAwMDAw
MFoXDTE0MTExNDIzNTk1OVowgYsxCzAJBgNVBAYTAlVTMQ4wDAYDVQQREwUwODU0
NDELMAkGA1UECBMCTkoxEjAQBgNVBAcTCVByaW5jZXRvbjESMBAGA1UECRMJbm8g
c3RyZWV0MR0wGwYDVQQKExRQcmluY2V0b24gVW5pdmVyc2l0eTEYMBYGA1UEAxQP
Ki5wcmluY2V0b24uZWR1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
29m0FZbt2s/jFJE9RngEkuE6R2H4Cv1IExjY3Jh4N4ImcqKd3pOPIIPpxT5i5Nfx
cfIQrPj1bqTXiMPKjvlXXZ0y8RRi6fNK5I5WGvU+DfJBYfpfFR7n8nNDBJRin40X
j3Whgx5TYM8k4UQ7fjz5yCnKXYAq9N6bevIBDCXBBPYBmKqiWSypESiQQo6ht/XJ
8uLUPxvwsV4sURpWbNZ5cdT8vWKvNA+7wLLmPLtmS70PE251kObtvy3DcxumjO9a
kaQxeTT91OBWtoCzA0VIME2avw3ml1bDkjO5IuBc+mR2A+I5aQu85mutRzOO7n0O
O2E4mx/axR1XYRHUjUosfQIDAQABo4IBrDCCAagwHwYDVR0jBBgwFoAUSE9a+i9K
ml7gUPNre1Wl3vW+NF0wHQYDVR0OBBYEFL1pUBt4aPZJjvwUy6k+89I3PBrNMA4G
A1UdDwEB/wQEAwIFoDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMB
BggrBgEFBQcDAjBdBgNVHSAEVjBUMFIGDCsGAQQBriMBBAMBATBCMEAGCCsGAQUF
BwIBFjRodHRwczovL3d3dy5pbmNvbW1vbi5vcmcvY2VydC9yZXBvc2l0b3J5L2Nw
c19zc2wucGRmMD0GA1UdHwQ2MDQwMqAwoC6GLGh0dHA6Ly9jcmwuaW5jb21tb24u
b3JnL0luQ29tbW9uU2VydmVyQ0EuY3JsMG8GCCsGAQUFBwEBBGMwYTA5BggrBgEF
BQcwAoYtaHR0cDovL2NlcnQuaW5jb21tb24ub3JnL0luQ29tbW9uU2VydmVyQ0Eu
Y3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5pbmNvbW1vbi5vcmcwGgYDVR0R
BBMwEYIPKi5wcmluY2V0b24uZWR1MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBc+ShLT7FK
E0twXPxCeOrWe+QIjKJHVBiabFN/7bKY4RIuxDXtrLx0L97dpcQ7DJN8wlbO1/BV
RFYmKcs3Nve5d3+dz3q8Jxwznwp6MNtpLH9vXsnfz8TFCrlHds8tkmNuxaYrp9qx
eudGLYlMpOp/FUeNWsY7k1jBGhaj+pFc5edlRnbB9kDlUnzCBlo7XdfpmHGj0kE1
PzYjjtkxrkp3q2tlMW2M+FP8beQXQ5vfs5/lOBjTYC9d10CwZzYwAiKFlTpDvFFs
5Y4gI1gSXSlZjdFQha2Jwdy2l556N+aZXcLjx8Yk770Ic+miq943J8ljGRmR0oCr
qpAdt6ugSp+K
-----END CERTIFICATE-----

Visit the Web site using this certificate: https://www.princeton.edu

Search for the certificate of the issuer.

2014-07-30, 2878👍, 0💬